CLU levert bouwstenen voor kwaliteitskader Impuls Open Leermateriaal (IOL)

De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de leermiddelen. Om met name docenten meer de gelegenheid te bieden om leermiddelen beter te laten aansluiten bij hun leerlingen, stimuleert de overheid het gebruik van zogenaamd open leermateriaal. Het programma Impuls Open Leermateriaal (IOL) moet er de komende jaren voor zorgen dat er meer kwalitatief goed open leermateriaal wordt ontwikkeld en gebruikt. Ten behoeve daarvan ontwikkelt het programma IOL een kwaliteitskader om de ontwikkeling en het gebruik van open leermateriaal te kunnen ondersteunen.

Het CLU is gevraagd om bestaande kwaliteitskaders te analyseren, op grond daarvan bouwstenen voor een IOL-kwaliteitskader te ontwikkelen en met adviezen te komen voor de implementatie van dat kader. Het door het CLU ontwikkelde kader bevat een groot aantal criteria die belangrijk zijn bij het ontwikkelen en kiezen van open leermiddelen. Het zijn criteria die ervoor zorgen dat het leerproces van leerlingen optimaal wordt ondersteund.

We hebben 9 bestaande kwaliteitskaders geanalyseerd, interviews afgenomen bij ontwikkelaars en gebruikers van die kaders, en met experts en verschillende IOL-coördinatoren gesproken. Uit de analyses en de gesprekken werd duidelijk dat het te ontwikkelen kwaliteitskader ruimte moet bieden aan zowel beginnende als ervaren ontwikkelaars en gebruikers. Het CLU heeft hiertoe een zogenaamd ‘transitiemodel’ ontwikkeld met behulp waarvan ontwikkelaars en gebruikers van open leermateriaal begeleid én gestuurd kunnen worden naar kwalitatief steeds beter leermateriaal dat op een open platform geplaatst gaat worden (zie figuur).

De kwaliteit van open leermateriaal wordt zo enerzijds gevoed vanuit praktijkervaringen, door gebruikerservaringen te verzamelen, en anderzijds vanuit kennis die we verkrijgen uit wetenschappelijk onderzoek.

Vlak voor de zomer presenteerde het CLU bij Kennisnet de uitkomsten van haar bevindingen voor het programmamanagement van IOL. Eind 2023 werd dan een eerste versie van het kwaliteitsmodel door IOL gerealiseerd. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van IOL.